Act, law and directives


Grievance Management Guideline 2074

गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४Order for Operation of Local Level Governance and List Local Level.

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी आदेश-२०७३ गाँउपालिका र नगरपालिका हरुको विवरणDistrict Guideline 2072/73

Guideline 72-73Local Bodies Resource Utilization Guideline-2069

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधि-२०६९Good Governance Regulation-2065

सुशासन नियमावली-२०६५Complains Management Directives-2066

जनगुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका-२०६६Organization Registration Act-2034

संस्था दर्ता ऐन-२०३४Right to Information Regulation-2065

सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली-२०६५Right to Information Act-2064

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन-२०६४Skip to toolbar