सूचना तथा समाचार

जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण

जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरणगुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४

गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी आदेश-२०७३ गाँउपालिका र नगरपालिका हरुको विवरण  जिल्ला दर रेट २०७२/७३

बागलुङ जिल्ला द्वारा आ.व. २०७२/७३ को लागि जारी गरिएको जिल्ला दर रेट । District-Rate-2072-73
दरमखोला जमराघाट आर्क मोटरेवल पुलको बोल पत्र पुस्तिका ।

दरमखोला जमराघाट आर्क मोटरेवल पुलको बोल पत्र पुस्तिका । Daramkhola Jamaraghat Motorable BridgeLGCDP कार्यक्रम अधिकृत पाठ्‍यक्रम

LGCDP कार्यक्रम अधिकृत पाठ्‍यक्रम Syllabus Program Officer LGCDP-BaglungSkip to toolbar