जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना २०७३।७४ जिल्ला योजना २०७३-०४-२७ जिन्सी शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना २०७३।७४
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम
जिल्ला विकास योजना २०७२-७३ जिल्ला योजना २०७२-०९-२३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७२-७३
बार्षिक खरिद योजना २०७२/७३ जिल्ला योजना २०७२-०४-२८ (पूरानो वेभसाईटमा अपलोड भएको मिति) जिन्सि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना २०७२/७३
बार्षिक खरिद योजना २०७१/७२ जिल्ला योजना २०७१-०४-२५ (पूरानो वेभसाईटमा अपलोड भएको मिति) जिन्सि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना २०७१/७२
जिल्ला विकास योजना २०७१/७२ जिल्ला योजना २०७२-०९-२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७१/७२
Skip to toolbar